Algemene Voorwaarden

Over vragen inzake producten, verzending en logistieke afhandeling kunt u mailen naar;
info@centrumvitaal.nl.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden zal steeds op onze overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 1- Definities en toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: Centrum Vitaal, gevestigd te Enschede, onder KVK nummer 56841256;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  4. Partijen: ondernemer en klant samen;
  5. Dag: kalenderdag;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, en leveringen van diensten of producten door of namens Centrum Vitaal.

Partijen kunnen alleen dan afwijken van deze algemene voorwaarden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant en of derden uitdrukkelijk uit.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn,kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Producten

Centrum Vitaal verkoopt vitamines, voedingssupplementen, homeopathische producten en natuurgeneeskunde gerelateerde producten. Daarnaast verkoopt Centrum Vitaal alle benodigde attributen ter bevordering van een goede gezondheid. Hieronder vallen onder andere, maar niet beperkt tot: scanapparatuur, lichttherapie en laser apparaten.

De samenstelling van producten kan tussentijds door de leverancier van Centrum Vitaal worden gewijzigd.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen die Centrum Vitaal hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle prijzen die vermeld staan, kunnen ten alle tijden wijzigen. Centrum Vitaal behoudt het recht prijswijzigingen door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten of aan prijswijzigingen.

Artikel 4 – Registratie

De consument kan zich registreren om een product te bestellen (maar dit is niet verplicht). Hiervoor verstrekt de consument zijn/haar persoonlijke gegevens aan Centrum Vitaal. Deze persoonlijke gegevens dient de consument naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Centrum Vitaal beschermt uw persoonlijke gegevens goed; zie ook de Privacy Statement op de website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. De consument is zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij Centrum Vitaal plaatst).

Artikel 5 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Betaling dient volledig te geschieden, na aankoop van het gekochte product. Betaling vindt plaats via de online betaalservice. Centrum Vitaal kent de volgende betaalwijzen: iDeal, PayPal, Bancontact/Mister Cash, Sepa Overboeking en Klarna achteraf betaling.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn.

Bij overschrijding van deze termijn is de consument, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Indien de consument in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Centrum Vitaal invorderingsmaatregelen treft tegen de consument die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de consument. Daarnaast maakt Centrum Vitaal vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

Centrum Vitaal is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Centrum Vitaal is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

Verzendkosten:

De verzendkosten komen voor de rekening van de consument, tenzij het orderbedrag hoger is dan €75,-. Dan is levering in Nederland België en Duitsland gratis. Beneden de €75,- berekent Centrum Vitaal eenmalig €6,75 verzendkosten voor Nederland en voor België.  De verzendkosten naar Duitsland bedragen €7,95 ongeacht het aantal pakketten, gewicht of afmeting, indien een order van minder dan €75,-  wordt geplaatst.

Artikel 6 – Leveringen

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Zodra het pakket is besteld, kan er geen adreswijziging meer worden doorgevoerd. De distributie wordt verzorgd door Bpost, DPD of DHL. Dit is afhankelijk van welke distributeur het voordeligste is.

Indien het pakket is verzonden, ontvangt de consument een track & trace code, waarmee de bestelling kan worden gevolgd. Centrum Vitaal spant zich zoveel als mogelijk in om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Centrum Vitaal spant zich ervoor in dat een bestelling binnen 2 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na bevestiging van de bestelling door de consument wordt ontvangen. Dit is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Hetgeen betekent dat indien door onvoorziene omstandigheden (zoals overmacht, maar niet beperkt tot overmacht), de bestelling later zal worden geleverd, dan kan de consument ervoor kiezen te wachten totdat de bestelling er is of terugbetaling van het geld vragen indien de bestelling later aankomt (terugbetaling geschiedt dan pas indien de geleverde bestelling ook terug is gestuurd) of indien levering niet meer kan plaatsvinden, dan kan de consument een verzoek indienen bij Centrum Vitaal om het betaalde bedrag te krijgen teruggestort.  De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Retour (Herroepingsrecht)

Gedurende 14 dagen na ontvangst van het product heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Na ontvangst van het product mag de consument het product terugsturen. De consument mag het product alleen terugsturen indien het nog niet is geopend. De consument dient het product in de originele verpakking terug te sturen. Voor het aanmaken van een retour dient de consument een e-mail te sturen aan: info@centrumvitaal.nl.

Nadat de consument een bevestiging heeft ontvangen van de retourzending, dient de consument er zorg voor te dragen dat het product binnen 7 dagen wordt opgestuurd. Na retourontvangst van het product, wordt binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument, zoals consument deze kenbaar heeft gemaakt.

De kosten van de retourzending komen voor rekening van de consument.

De consument dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking tijdens de bedenktijd. Gebruikte producten, dozen en verpakkingsmateriaal kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 8 – recht op ontbinding

De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Centrum Vitaal toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Tenzij de tekortkoming niet kan worden toegerekend en tenzij de tekortkoming gezien de bijzondere aard of de geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Centrum Vitaal in verzuim is.

Centrum Vitaal behoudt ook het recht de overeenkomst met de consument te ontbinden, indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Centrum Vitaal kennis heeft genomen van omstandigheden die Centrum Vitaal goede grond zullen geven dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Centrum Vitaal is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het gebruik van een product. Centrum Vitaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door een product. De aansprakelijkheid van Centrum Vitaal is beperkt. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag van het  bestelde en betaalde product.Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper. Centrum Vitaal is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op de teksten, foto’s, beelden en andere materialen, van Centrum Vitaal, komen toe aan Centrum Vitaal. De teksten, foto’s, beelden en andere materialen waar intellectueel eigendomsrecht op berust, zijn dan ook het eigendom van Centrum Vitaal, althans heeft Centrum Vitaal deze in beheer  met toestemming van de rechthebbende. Het gebruik door consument m.b.t. deze intellectuele eigendomsrechten, ag geen inbreukk maken op het eigendomsrecht.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Centrum Vitaal zich aldus de rechten en bevoegdheden voor die aan Centrum Vitaal toekomen op grond van de Auteurswet

Het is de consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centrum Vitaal niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Als de consument een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@centrumvitaal.nl.  Centrum Vitaal zal uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 7 dagen nadat de klacht is ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt de consument binnen 2 dagen een bevestiging van de klacht. Centrum Vitaal houdt u op de hoogte, de consument een inhoudelijk antwoord kan verwachten. Als de klacht niet onderling kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

De webshop is eigendom van:

Centrum Vitaal te Enschede

Privacy verklaring

Wij nemen je privacy serieus. Volgens de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming werken wij volledig volgens de opgestelde normen die 25-05-2018 op Europees niveau ingaan.